• skors.jpg
  • skors-slider3.jpg
  • skors-slider2.jpg

Savez konjičkih organizacija Republike Srpske


Aktuelnosti

O konjičkom sportu


Kod starih naroda, Grka, Asiraca, Rimljana i Vavilonaca najomiljenije su bile trke bornih dvokolica, sa upregnuta dva ili četiri konja . Tako su na Olimpijskim igrama u Grčkoj još 680 godine prije nove ere održane trke dvokolica sa četvoropregom, a 648 godine prije nove ere trke konja sa jahačima.
Kada se počelo sa upotrebom sedla i uzengija u jahanju, ova plemenita veština dobija sve više na važnosti. Naročito je omiljena kod plemstva, dok su ostali slojevi društva bili lišeni privilegije držanja konja za jahanje. Konjica postaje jedna od glavnih jedinica u sastavu vojske, a konji se koriste i za viteške turnire i druga nadmetanja.
Još od tih, davnih vremena, težilo se uspostavljanju sistema i ujednačenom načinu obuke vještine jahanja, što nije bio nimalo lak posao. Prva škola jahanja osnovana je u Napulju, u XVI vijeku, dok su nešto kasnije nastale škole u Versaju, Madridu i Beču. Ove škole su se prevashodno bavile dresurom konja, dok se tek u XVII vijeku u Francuskoj osnivaju škole koje se bave obukom jahača.
Na našim prostorima, konji su se za jahanje koristili na viteškim turnirima i za potrebe ratovanja, kao privilegija visokih slojeva društva. Dolaskom Turaka, u narodu počinju da se upražnjavaju i igre sa konjima kao što su džilit, alka i štehovanje.
U novijoj istoriji našeg regiona, kreće se sa osnivanjem organizacija vezanih za konjaništvo i konjički sport. Tako je 1888.god. u Šapcu osnovano Drinosavsko kolo jahača, a 1892.god. donosi se zakon o “Zakon o pomaganju streljački i gimnastičkih i pet kola jahača u Kraljevini Srbiji”. Posle 1918.god. ovakva kola jahača osnivaju se i u Zagrebu, Varaždinu, Vinkovcima i Osijeku.
Sa sistematskom obukom jahača počinje se sa osnivanjem društava za unapređivanje konjičkog sporta. U Beogradu se ovakvo društvo osniva 1833. god., u Zagrebu i Novom Sadu 1934. god. Somboru 1935. god. itd. Sva ova drštva su 1938. god. ujedinjena u Jugoslovenski jahački savez, koji kasnije, 26. februara 1949. god. u Beogradu  prerasta u Savez za konjički sport Jugoslavije. U sastavu ovog saveza bili su republički savezi i savezi pokrajina sa preko 80 članica – klubova, društava i sekcija.
“Federation equestrian internacional” ili skraćeno FEI je vrhovni svjetski autoritet u konjičkom sportu, koji propisuje jedinstvena pravila i principe organizacije konjičkog sporta i konjičke industrije.
Kоnjički spоrt pripаdа grupi оlimpiјskih spоrtоvа pri čеmu sе zа оstvаrivаnjе spоrtskоg stvаrаlаštvа i pоstizаnjе spоrtskih rеzultаtа upоtrеblјаvа živоtinjа, tј. kоnj. Čоvеk је аktеr/subјеkt spоrtа i оn sе titulišе, tј. prоglаšаvа. Таkо sе u оkviru kоnjičkоg spоrtа nа kоnjičkim tаkmičеnjimа nаciоnаlnоg rаngа, Bаlkаnskоm šаmpiоnаtu, Меditеrаnskim igrаmа, Еvrоpskim šаmpiоnаtimа, Svеtskim kоnjičkim igrаmа i Оlimpiјskim igrаmа prоglаšаvа i titulišе spоrtistа јаhаč. Тitulа, zvаnjе, stаtus, stipеndiја i nаgrаdа vеzаni su zа spоrtskо dоstignućе spоrtistе  јаhаčа.

Tri discipline su na program Ljetnih Olimpijskih igara i to: dresurno jahanje, preskakanje prepona i svestrani ispit spremnosti (eventing).
Jedna disciplina je na programu Paraolimpijskih igara u to paradresurno jahanje.

Konjički sport se odvija kroz 7 sportskih konjaničkih disciplina + 2 parakonjaničke discipline.